Abonnement- en leveringsvoorwaarden Vinyl BV

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel .1 Definities

1.1 Vinyl BV: Vinyl B.V., gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71051910 handelend onder de naam Vinyl BV.
1.2 Website: De webshop van Vinyl BV te raadplegen via http://www.vinyl-magazine.nl en alle aanverwante subdomeinen.
1.3 Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.4 Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Vinyl BV en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Consument Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat Vinyl BV. Een consument klant dient ouder dan 18 jaar te zijn.
1.6 Zakelijke Klant: (Rechts) Persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Vinyl BV.
1.7 Klant: Beide groepen Klanten gezamenlijk, indien er bij Klant geen toevoeging is vermeld zoals Zakelijk of Consument.
1.8 Losse Editie: Eenmalige levering van een Tijdschrift, hieronder ook begrepen zgn. Speciale Edities.
1.9 Abonnement: Een aangegane Overeenkomst voor een in beginsel bepaalde periode waarin periodiek Tijdschriften of Digitale Edities/Downloads geleverd zullen worden.
1.10 Abonnementsgeld: Het bedrag dat de Klant aan Vinyl BV betaalt als vergoeding voor nakoming van het Abonnement gedurende een bepaalde periode.
1.11 Download(s): De digitale levering per e-mail of in een Account van een Losse Editie en/of Abonnement. Dit kan een enkel artikel betreffen, maar ook een volledige Digitale Editie. Hieronder wordt mede verstaan, naast een te downloaden bestand, ook door Vinyl BV digitaal beschikbaar gestelde Edities waartoe de Klant toegang heeft.
1.12 Account: De eigen omgeving van de Klant, die na registratie van de klant via de Website (het sluiten van de Overeenkomst) aan Klant beschikbaar wordt gesteld. Eventueel geschikt voor het leveren van de Downloads/Digitale Edities.
1.13 Tijdschrift: Papieren versie van een Editie, beschikbaar als Losse Editie of als levering volgens Abonnement.
1.14 Digitale Editie: Zie Download.
1.15 Editie: Uitgave van een Tijdschrift
1.16 Producten: Losse goederen, anders dan Tijdschriften, zoals, maar niet beperkt tot: verzamelmappen en (welkomst) geschenken.

Artikel .2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Vinyl BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Vinyl BV slechts bindend indien en voor zover deze door Vinyl BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel .3 Prijzen en verzendkosten/informatie op de Website

3.1 Alle op de Website en in andere van Vinyl BV afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Indien er geen verzendkosten berekend worden, zal dit uit het aanbod op de Website blijken
3.2 De hoogte van de eventuele verzendkosten wordt bij het aanbod op de Website vermeld.
3.3 De eventuele verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs die wordt getoond in het bestelproces. Bovendien wordt over de verzendkosten informatie verstrekt op een gemakkelijk vindbare plaats op de Website, die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.

Artikel .4 Informatie op de Website

4.1 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vinyl BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Vinyl BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.2 Vinyl BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel .5 Totstandkoming overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Vinyl BV en het voldoen aan de daarbij door Vinyl BV gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vinyl BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of het op andere wijze aangaan van de Overeenkomst, door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Vinyl BV het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel .6 Levering

6.1 Vinyl BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan het bezorgen en afleveren van zowel Losse Edities als Edities binnen een afgenomen Abonnement
6.2 Op de Website wordt duidelijk omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden.
6.3 De leveringstermijn voor Losse Edities en/of Producten wordt duidelijk op de website omschreven. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 kalenderdagen geleverd worden.
6.4 Het moment van levering van een Editie binnen een Abonnement volgt uit het aanbod en de verschijningsdatum van de Edities.
6.5 Indien Vinyl BV de Losse Edities en/of Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leveringsdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.6 Ondanks de inspanning van Vinyl BV om Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat Klant een klacht heeft over de dienstverlening of producten van Vinyl BV. Vinyl BV raadt Klant daarom aan geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn aan Vinyl BV te melden.
6.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
6.8 De levering van een Download/Digitale Editie, waaronder begrepen het toegankelijk maken door Vinyl BV van Digitale Edities, zal plaats vinden in de Account van de Klant of naar het door Klant verstrekte e-mailadres. Dit geldt voor zowel Losse Digitale Edities als voor de levering van een Digitale Edities in abonnementsvormen.

Artikel .7a Looptijd Abonnement Tijdschriften Consument Klant

7a.1 Abonnementen op Tijdschriften worden in beginsel aangegaan voor de periode van 1 jaar.
7a.2 Vinyl BV kan er evenwel voor kiezen een kortere of langere periode als looptijd aan te bieden.
7a.3 De duur van het Abonnement , zoals in Artikel 7a.1 en Artikel 7a.2 is bedoeld, wordt duidelijk vermeld bij het aanbod op de Website.
7a.4 Voor een Consument Klant geldt dat een Abonnement aangegaan voor de levering van Tijdschriften door Vinyl BV voor de opgegeven periode, behoudens opzegging, automatisch wordt verlengd, tenzij anders wordt vermeld in het aanbod op de Website. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.
7a.5 Het in Artikel 7a.4 gestelde, geldt met inachtneming van het in Artikel 8a gestelde aangaande opzeggingen en beëindigen Overeenkomsten

Artikel .7b Looptijd Abonnement Tijdschriften Zakelijke Klant

7b.1 Abonnementen op Tijdschriften worden in beginsel aangegaan voor de periode van 1 jaar.
7b.2 Vinyl BV kan er evenwel voor kiezen een kortere of langere periode als looptijd aan te bieden.
7b.3 Voor Zakelijke Klanten geldt dat een Abonnement na afloop van de in Artikel 7b.1 en Artikel 7b.2 bedoelde termijnen stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde periode, met een minimum van 1 jaar, als al in beginsel is aangegaan.

Artikel .8a Opzegging en beëindiging Abonnement Tijdschriften Consument Klant

8a.1 Een Abonnement aangegaan voor een bepaalde periode zoals bedoeld in Artikel 7a.1 en Artikel 7a.2 kan tot uiterlijk 1 kalendermaand voor de einddatum van het Abonnement worden opgezegd en beëindigd door de Consument Klant.
8a.2
Indien een Abonnement automatisch is verlengd voor een onbepaalde periode zoals bedoeld in Artikel 7a.4, geldt dat de Consument Klant op elk moment kan opzeggen met de opzegtermijn van een maand.
8a.3
Het in Artikel 8a.2 gestelde geldt niet voor Overeenkomsten betreffende Abonnementen waarbij de edities minder dan 1 keer per kalendermaand verschijnen. Indien er sprake is van een automatische verlenging voor onbepaalde tijd waarbij het Abonnement bestaat uit levering van Edities welke minder dan 1 keer per maand verschijnen, geldt dat de Consument Klant een opzegtermijn van maximaal 3 maanden heeft. Na Opzegging zal de Overeenkomst derhalve nog maximaal 3 maanden gelden.
8a.4 De Consument Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs het Abonnement is aangegaan en per e-mail via abonnement@vinyl-magazine.nl.

Artikel .8b Opzegging en beëindiging Abonnement Tijdschriften Zakelijke Klant

8b.1 Een Abonnement aangegaan voor een bepaalde periode zoals bedoeld in Artikel 7b.1 en Artikel 7b.2 kan tot uiterlijk 2 kalendermaanden voor de einddatum van het Abonnement de Overeenkomst worden opgezegd door de Zakelijke Klant. Zonder opzegging zal het Abonnement stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode.
8b.2 Indien het Abonnement stilzwijgend is verlengd, geldt ook dat de Zakelijke Klant deze Overeenkomst uiterlijk 2 kalendermaanden voor het einde van de in Artikel 8b.1 bedoelde periode het Abonnement kan opzeggen.
8b.3 De Zakelijke Klant kan de opzegging schriftelijk, waaronder en per e-mail meedelen abonnement@vinyl-magazine.nl.

Artikel .9 Restitutie Abonnement Tijdschriften Consument Klant.

9.1 Indien de Consument Klant de Overeenkomst heeft opgezegd zoals bedoeld in de gevallen genoemd in Artikel 8a.3 en Artikel 8a.4 (automatische verlenging voor een onbetaalde tijd) dan zal Vinyl BV de eventuele vooruitbetaalde en onverteerde bedragen terugbetalen.

Artikel .10 Betaling via automatische incasso of acceptgiro.

10.1 Voordat het Abonnement in gaat, betaalt de Klant het Abonnementsgeld op de door hem gekozen wijze, te weten automatische incasso of acceptgiro. Wanneer de Klant bij een verlenging van het Abonnement anders dan door middel van automatische incasso betaalt, betaalt hij een bedrag extra van € 2,50.
10.2 De Klant kan de wijze van betaling wijzigen met een daartoe strekkend bericht aan abonnement@vinyl-magazine.nl. Bij de automatische incasso wordt dan het reeds bekende rekeningnummer gebruikt.
10.3 Wanneer een Abonnement zal worden omgezet van bepaalde tijd in onbepaalde tijd, bijvoorbeeld wanneer deze na een jaar overgaat in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd in gevolge artikel 10.a.4 dan zal in de maand voor de omzetting een bedrag worden geïncasseerd waarmee de Klant vooruitbetaalt voor een periode die gelijk is aan de eerdere abonnementsperiode van bepaalde tijd.

Artikel .11 Registratie en toegang

11.1. Vinyl BV zal Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot een Account verschaffen. Daartoe wordt aan Klant een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt.
11.2. Via de Account verkrijgt de Klant toegang tot de geleverde Diensten zoals in Artikel 1.10 en Artikel 1.14 bedoelde Downloads/Digitale Diensten. Tevens verkrijgt de Klant ook toegang tot de bestelstatus en bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de persoonsgegevens.
11.3. Het is Klant verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Vinyl BV is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Klant, die zich aanmeldt middels een Account bij de Website ook daadwerkelijk de Klant is. Klant dient Vinyl BV op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Vinyl BV heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
11.4. Indien Vinyl BV tot het besef komt dat de inloggegevens van Klant bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt Vinyl BV Klant daarvan op de hoogte en neemt Vinyl BV passende maatregelen.
11.5. Klant houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up-to-date en staat in voor de juistheid daarvan. Klant stelt Vinyl BV onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons) gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
11.6. De door Vinyl BV ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

Artikel .12 Betaling

Losse Edities en/of producten
12.1 Klant dient betalingen aan Vinyl BV volgens de in de bestelprocedure op de Website aangegeven betaalmethodes te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, andere betaling bij of na levering. Vinyl BV bepaalt per bestelling welke betaalmethode(n) beschikbaar zijn. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt ook verstrekt op een informatiepagina die Klant kan raadplegen voordat hij het bestelproces doorloopt.
12.2 De door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 kalenderdagen na bezorging te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.3 Bij niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
Abonnementen levering tijdschriften
12.4 De Klant dient het Abonnementsgeld voorafgaand aan elke overeengekomen abonnementsperiode te voldoen op een manier die de Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement. Bij een eventuele (automatische) verlenging kan Vinyl BV ervoor kiezen dezelfde betaalwijze aan te bieden als bij het aangaan van het Abonnement ofwel een andere wijze aan te bieden zoals betaling middels factuur.
12.5 Bij niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Tevens is Vinyl BV gerechtigd, indien na diverse aanmaningen de bedragen niet zijn ontvangen het Abonnement met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, maar ook eventuele schadevergoedingen en achterstallige betalingen te vorderen.
Downloads/Digitale Diensten
12.6 Voorgaande artikelen aangaande betaling gelden onverminderd voor de levering van Downloads/Digitale Edities. Indien er sprake is van een losse enkele Download/Digitale Editie geldt het gestelde in de Artikelen 12.1 t/m 12.3 Indien er sprake is van abonnementsvormen, geldt het gestelde in Artikel 12.4 en 12.5.
Prijswijzigingen
12.7 Vinyl BV behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk 4 weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het desbetreffende tijdschrift gepubliceerd

Artikel .13 Herroepingsrecht

Losse Edities
13.1 Een Consument Klant kan conform artikel 7:46d lid 4 sub d van het Burgerlijk Wetboek geen beroep doen op het wettelijk vastgestelde herroepingsrecht voor zover dit gaat om de levering van Losse Edities.
Producten
13.2 Een Consument Klant heeft een bedenktermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product. Hij kan, zonder opgaaf van redenen, binnen de genoemde termijn de Overeenkomst ontbinden. Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn dan voor rekening van Klant.
13.3 Tijdens de bedenktermijn van 14 kalenderdagen zal de Consument Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wil behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en voor zover mogelijk in de originele staat en verpakking aan Vinyl BV retourneren
Abonnement levering Tijdschriften
13.4 Een Consument Klant heeft een bedenktermijn van 14 kalenderdagen ingaand op de dag van het sluiten van de Overeenkomst in het geval er sprake is van een Abonnement.
13.5 Voorgaand Artikel geldt niet indien de uitvoering van de Overeenkomst al is gestart met instemming van de Consument Klant. Onder uitvoering valt onder andere, maar niet alleen, het toegankelijk maken van een Account, maar ook het leveren van een Editie binnen de bedenktermijn.
Downloads/Digitale Edities
13.6 Een Consument Klant heeft een bedenktermijn van 14 kalenderdagen ingaand op de dag van het sluiten van de Overeenkomst in het geval er sprake is levering van Downloads en/of Digitale Edities.
13.7 Voorgaand Artikel geldt niet indien de uitvoering van de Overeenkomst al is gestart met instemming van de Consument Klant. Onder uitvoering valt onder andere, maar niet alleen, het aanmaken van een Account maar ook het leveren van een Download/Digitale Editie door Vinyl BV (per e-mail of in de Account) binnen de bedenktermijn.
13.8 Voorgaand Artikel is van Toepassing op zowel de Levering van een losse enkele Download/Digitale Editie als voor de Levering van Downloads/Digitale Edities in abonnementsvormen. Uit het aanbod op de Website zal voldoende duidelijk blijken van welke vorm er sprake is.
Algemene bepalingen aangaande herroepingsrecht
13.9 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht zal de Consument Klant binnen de bedenktermijn Vinyl BV op de hoogte stellen van de ontbinding. Dit kan, bij voorkeur via email, al dan niet middels onderstaand modelformulier (zie 13.13). Voorts kan de Consument Klant gebruiken maken van zijn herroepingsrecht, als er sprake is van Producten, indien hij binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen de Producten retourneert naar Vinyl BV.
13.10 Eventueel door de Consument Klant betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat Vinyl BV van de ontbinding op de hoogte is gesteld, worden terugbetaald aan Klant.
13.11 Aan Zakelijke Klanten komt in geen enkel geval een herroepingsrecht toe. Voor Zakelijke Klanten geldt derhalve geen wettelijke bedenktermijn.
13.12 Als de Consument Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht indien er sprake is van een Product dat in samenhang is afgenomen met een Abonnement (zoals zgn. premies en welkomstgeschenken) ontneemt dit de Consument niet de betalingsverplichting, aangaande het afgesloten Abonnement. Afgesloten Abonnementen kunnen alleen herroepen worden zoals in de diverse bepalingen in Artikel 16 is gesteld.

13.13 Modelformulier van herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

– Aan Vinyl BV
Waalbandijk 16 Unit 42/43
6541 AJ B Nijmegen
abonnement@vinyl-magazine.nl

 

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

 

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

 

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

 

– Naam/Namen consument(en)

 

 

– Adres consument(en)

 

 

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

– Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Artikel .14 Aansprakelijkheid

14.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een Zakelijke Klant is.
14.2 De totale aansprakelijkheid van Vinyl BV jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 70 euro.
14.3 Aansprakelijkheid van Vinyl BV jegens Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.4 Buiten de in lid 2 en 3 van dit Artikel genoemde gevallen rust op Vinyl BV jegens Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel 15.2 en 15.3 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vinyl BV.
14.5 De aansprakelijkheid van Vinyl BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke Klant Vinyl BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vinyl BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vinyl BV in staat is adequaat te reageren.
14.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vinyl BV meldt.
14.7 In geval van overmacht is Vinyl BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel .15 Klachten

15.1 Indien Klant een klacht heeft over een Product en/of andere aspecten van de dienstverlening van Vinyl BV, kan hij deze per e-mail bij abonnement@vinyl-magazine.nl indienen.
15.2 Vinyl BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Vinyl BV binnen 10 kalenderdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel .16 Overdrachtsbepaling

16.1 Vinyl BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde onderneming (waar Vinyl BV een belang van 50% of meer in heeft) zonder voorafgaande toestemming van Klant.

Artikel .17 Slotbepalingen

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.
17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
17.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Vinyl BV
De Smeltkroes | Unit 42 & 43
Waalbandijk 16
6541 AJ Nijmegen
e-mail: abonnement@vinyl-magazine.nl
kvk: 71051910
btw: NL858561165B01

We gebruiken cookies om deze website goed te laten werken en het gebruik te meten. Meer informatie.

Accepteren